Sign In

Giới thiệu hệ thống

1. Mục tiêu hệ thống:

            Hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý thi đua, khen thưởng (TĐKT) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được xây dựng nhằm mục đích lưu trữ các thông tin về khen thưởng, các sáng kiến, giải pháp của người lao động trong Tập đoàn Dầu khí tại một CSDL thống nhất. Trên cơ sở đó giúp cho những người quản lý công tác TĐKT nắm được thông tin đầy đủ về các thành tích của người lao động. Đây là phương tiện tra cứu thông tin, phổ biến về các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, biểu dương và tôn vinh các thành tích xuất sắc, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua của các tập thể và cá nhân.

2. Phạm vi thông tin quản lý:

           -  Triển khai Hệ thống CSDL quản lý TĐKT đến tất cả các đơn vị trong Tập đoàn.

           -  Mô hình quản lý thực hiện theo 3 cấp:  Tập đoàn; các Tổng công ty (đơn vị thành viên cấp I); các Công ty cháu (đơn vị thành viên cấp II).

           -  Tại mỗi đơn vị ở các cấp sẽ được phân quyền để chủ động thực hiện cập nhật thông tin và chịu trách nhiệm về dữ liệu TĐKT của từng đơn vị. 

           -  Dữ liệu TĐKT sau​​​ khi được cập nhật sẽ được phân quyền truy xuất thông tin theo mô hình quan hệ sở hữu giữa các đơn vị.

3. Tính năng hệ thống:​​​​​​

​Hệ thống được xây dựng với những tính năng chính như sau:

           -  Quản lý danh mục các Danh hiệu, hình thức khen thưởng

           -  Quản lý thông tin TĐKT của các đơn vị trong Tập đoàn

           -  Quản lý thông tin TĐKT của từng cá nhân trong Tập đoàn

           -  Lập báo báo cáo tổng hợp, thống kê

           -  Tra cứu CSDL TĐKT

4. Tài liệu:

        ​   ​- ​​​ Giới thiệu hệ thống: Giới thiệu.pptx​​

           -  Quy định quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống: Quy định.docx

           -  Hướng dẫn sử hệ thống: Hướng dẫn sử dụng.docx​​​​​

5. Thông tin liên hệ:

a. Hỗ trợ về quy định thủ tục đăng ký các vấn đề liên quan đến việc triển khai hệ thống:

           Ông Võ Quang Lâm - Trưởng Phòng Thi đua khen thưởng, Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực (QTNL)

           -  Điện thoại : 04 - 38252526 / 6134​

           -  Mobile phone: 0983250266​

           -  Email : lamvq@pvn.vn

           Ông Phùng Đình Thuận -  Phòng Thi đua khen thưởng, Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực (QTNL)

           -  Điện thoại : 04 - 38252526 / 6146

           -  Mobile phone: 0906131981​

           -  Email : thuanpd@pvn.vn

           Bà Quách Thị Thêu - Phòng Thi đua khen thưởng, Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực (QTNL)

           -  Điện thoại : 024 - 38252526 / 6156

           -  Mobile phone: 0903440008​

           -  Email : theuqt@pvn.vn

b. Hỗ trợ về kỹ thuật để truy cập vào Hệ thống và hướng dẫn sử dụng:

           Ông Đào Xuân Bách - Phòng Giải pháp phần mềm, Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)

           -  Điện thoại : 04 - 37722722 / 5548

           -  Mobile phone: 0945812866

           -  Email : bachdx@paic.pvn.vn​​​​​​​​​​​​​​​​​